INDEX
PROFIL
PROFESIA
PORTFÓLIO
KONTAKT
AKTUALITY
spat - indexďalej - profesia

PROFIL

fotoprofil - SLAVIKatky

PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - výtvarníčka

Personálie:
Narodená: 1977 v Prešove.
Bydlisko: Žijem v Prešove.
Záľuby: umenie každého druhu, skvelé knihy,  šport a móda.

Kniha - Dúhový labyrint 2oo9 BÁSNIK: Julo ONDREJ & ILUSTRÁTOR: SLÁVIKatka

DÚHOVÝ LABYRINT 2oo9´ ISBN 978-80-969047-5-4
KALENDÁR - DÚHOVÝ LABYRINT 2o1o´

INTERNETOVÝ KALENDÁR - IDENTITY 2oo8´
LETNÍ VÝTVARNÁ ŠKOLA 2oo8´
VÝTVARNÝ PEDAGÓG ROKA 2oo8´ ISBN 978-80-970149-0-2

Štúdium:
1996/2001
- Vysoká škola PU FHPV- Magisterské štúdium - denné -
Diplomová práca 2001 – ukončenie štúdia titulom Mgr.
Viac podrobných informácií a fotodokumentácie nájdete na webe: www.atelier.malby.sk
2002/2004
-Vysoká škola PU FHPV- Rigorózne štúdium - externé - Rigorózna práca 2004  – ukončenie štúdia titulom PaedDr.
Viac podrobných informácií a fotodokumentácie nájdete na webe: www.atelier.malby.sk


2005/2006

- Dištančne štúdium
1. Edukačné teleprojekty – prezenčné štúdium – prezentácia záverečného projekt
/Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 16, 040 01 Košice/
2. Využitie internetu vo vzdelávaní – E-leringové (dištančné) štúdium – prezentácia záverečného projekt /Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 16, 040 01 Košice/
3. Využitie multimédií vo vzdelávaní – E-leringové (dištančné) štúdium – prezentácia záverečného projekt /Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 16, 040 01 Košice/
4. Základy IKT - EuroConsulting Prešov – prezenčné štúdium– záverečný test /SEŠ - Prešov/
2006/2007
1. začiatok 3-ročného štúdia a prevzatie Indexu ECDL v rámci projektu „Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní kód projektu: ESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014 /Univerzita Pavla Jozefa Šafárika; Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 16; Košice/ - testovanie siedmich modulov
2. Tvorba prístupných elektronických dokumentov - E-leringové (dištančné) štúdium pre učiteľov informatiky - prezentácia záverečného projekt /Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky, Mlynská dolina, 842 43 Bratislava/
3. Zavedenie e-learnigových metód do výučby na školách - E-leringové (prezenčné) štúdium
Obsah: Internetové technológie v e-learningu, Technológie Adobe Flash, Microsoft ClassServer, Sprievodca prípadovou štúdiou, E-learning, Obhajoba a prezentácia prípadovej štúdie / ELFA, s.r.o., Letná 9; areál Technickej univerzity, Košice/
4. Anglický jazyk KURZ I. - prezenčné štúdium / EuroConsulting v Prešove; Prešov/
2007/2008
1. Anglický jazyk KURZ II. - prezenčné štúdium / EuroConsulting v Prešove; Prešov/

2. Využitie IKT v praxi - MODUL: Využitie PC vo vzdelávacom procese - EuroConsulting Prešov – prezenčné štúdium– záverečná prezentácia /SEŠ - Prešov/
3. Úprava digitálnej fotografie – E-leringové (dištančné) štúdium – prezentácia záverečného projekt /Projekt ESF SOP ĽZ - SORO P-MAT v Košiciach; Bratislava/
4. Grafický program - prezenčné štúdium / Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti; Uherské Hradište/
2oo8/2oo9
1. Umelecko remeselný program- prezenčné štúdium / Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti; Uherské Hradište/


inicialy "SK" - SLAVIKatky

ČLÁNOK : text HTML - verzia ; pdf - 71,3kB -
ZDROJ:  POPOVCOVÁ, G. 2005. Predstavujeme: Katarína Volčková Sláviková. In Pedagogické rozhľady, č. 4, s. 21. ISSN 1335 -0404
stiahni - Adobe Reader - Czech Full 7.0.1

spat - indexďalej - profesia

Aktualizované 30.12.2oo8

© SLÁVIK slavik@malby.sk 2oo6.

 
INDEX
PROFIL
PROFESIA
PORTFÓLIO
KONTAKT
AKTUALITY