INDEX
PROFIL
PROFESIA
PORTFÓLIO
KONTAKT
AKTUALITY
spat - AKTUALITY

HISTÓRIA OBCE - článok

Ľudový kroj obce Kendice

erb_kendice

HISTORIA OBCE KENDICE

Prvá písomná zmienka KENDÍC sa dostala do dejín v roku 1249-približne pred 756 rokmi, ale praobyvatelia tu už žili niekoľko tisícročí skôr.

UMIESTNENIE KENDÍC

KENDICE ležia v dolnej časti údolia rieky Torysy, v hornej časti Košicko-prešovskej kotliny. Z východnej strany kotlinu ohraničuje Slanské pohorie a zo západu predsunuté pahorkatiny Šarišskej vrchoviny a s Čiernou horou v južnej časti. Zo severu údolie uzatvárajú vrchy: Veľká stráž, Malá stráž a Kapušiansky hradný vrch. Na juhu je kotlina otvorená.

POMENOVANIE

V názore na vznik názvu KENDICE nie sú historici jednotní. Maďarskí historici dokázali že názov vznikol od staro-maďarského slova ,,kend,, - dedičný titul kmeňovej hodnosti v rode Kurzan. Slovo ,,kend,, vraj znamenalo ,,Vy,,- ,,Vaša milosť,,. Iný názor: že ľudia v starom Uhorsku označovaní slovom ,,kend,, boli kováči. Tretia verzia pomenovania obce : v prvej polovici 13. storočia v doklade z roku 1237 sa slovom ,,kende,, označovali tí, ktorí boli v Zadunajsku prepustení z nevoľníctva na slobodu.

Názov KENDICE vznikol v slovenskom jazykovom prostredí, kde sufix –ICE jasne potvrdzuje, že ide o osadu, obec, dedinu patriacu niekomu, teda: Kendovi, Qeundovi, Kendzovi a podobne.

 

ŠKOLA

V roku 1990 sa uvádza v dokumentoch, že KENDICE mali kostol, faru, ale už aj školu. Záznam o škole v KENDICIACH je zo 16. storočia ktorí svedčí o dobrom postavení KENDÍC v uvedenom období. Historik Uličný sa domnieva, že prvá škola vznikla na prelome 15. a 16. storočia . Škola patrila do prvej základnej kategórie škôl vtedajšej doby – tzv. ,,triviálna škola,, (obyčajná, všedná, jednoduchá) – kde sa vyučovali 3 predmety: čítanie , písanie, počítanie. Školská dochádzka bola nepovinná.

ĽUDOVA KULTÚRA

Je neoddeliteľnou súčasťou života ľudí žijúceho v širšom relatívne uzavretom kolektíve. Pre toto spoločenstvo sú charakteristické rovnaké špecifické znaky, ktoré ho zjednocujú a súčasne odlišujú od spoločenskej vrstvy , ktorú charakterizujú iné špecifické znaky (šľachta, zemianstvo, kňazstvo, úradníctvo). Zjednocujúcimi znakmi nositeľov ľudovej kultúry je relatívna jednota vo vytváraní a tradovaní zložiek tejto kultúry tak v oblasti materiálnej aj duchovnej .

Materiálnu ľudovú kultúru tvoria 3 kardinálne odvetvia činností ľudí, od ktorých bytostne ich život závisí.
1 spôsoby získavania prostriedkov na obživu
2 spôsoby bývania
3 spôsoby ochrany tela, odev
ostatné odvetvia ako je vzájomná komunikácia ľudí, formy komunikácie, formy spolunažívania atď.

V oblasti materiálnej sa ľudová kultúra vyvíjala len veľmi pomaly v závislostí od technického rozvoja.

Duchovnú ľudovú kultúru neovplyvnil technický pokrok, tá sa formoval a transformovala rýchlejšie, alebo pomalšie v závislostí od rozumovej a citovej vyspelosti jednotlivca a jeho vplyv na kolektív, ktorého je členom .

Mnohé prejavy ľudovej kultúry v minulosti vyvierali z viery, ktorej oficiálne kresťanská náuka označuje za poveru. Zotrvávanie pri tradičných zvykoch v súčasnosti je zväčša prejavom citovej sféry z akéhosi vrodeného sklonu k preberaniu tradícii.

ERB OBCE KENDICE

Zo sfragistických prameňov Kendíc sa zachoval odtlačok pečatidla z roku 1789. S tým istým symbolom používala obec pečatidlo v administratívnej praxi aj v 19. storočí. Na odtlačku pečatidla je v kruhopise v latinskom jazyku uvedené: SIGIL (lum) : POS (sessionis) : KENDE: 1789 : (pečať obce Kendice).Práve pri tvorbe obecného erbu sa vychádzalo z motívu historickej pečate, ktorý symbolizuje historický údaj o Kendiciach z 13. storočia, keď boli sídlom kráľovských strážcov hraníc. Koncom 13. storočia sa však stráže presunuli pod vrchy Veľká stráž a Malá stráž na územie obcí Kapušany, Fintice a Tulčík.

Kendice majú veľmi zaujímavý symbol, koreniaci pravdepodobne v rodovom erbe niektorého majiteľa obce. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Kendice a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom v tejto podobe. V červenom štíte zo zelenej pažite vyrastajúca palma, vpravo od nej strieborno odetý, zlato obutý panoš v zlatej prilbici v pravici so zlatou kopijou, vľavo od palmy zlatý lev so striebornou zbrojou. Použité heraldické figúry sa v obecnej heraldike používajú len veľmi zriedkavo. Vychádzajúc z historických a jazykových prameňov sa domnievame, že postava panoša na erbe obce symbolizuje strážcu, vojaka už spomínaných kráľovských hraníc. Použité heraldické figúry sa v obecnej heraldike používajú len veľmi zriedkavo. Zo zachovaných obecných pečatí Šariša sa lev v kombinácií so stromom vyskytuje ešte v pečatiach obcí Chminianska Nová Ves a Drienovská Nová Ves.

 

VLAJKA OBCE KENDICE

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhoch vo farbách červenej (2/8), žltej (1/8), bielej (1/8), žltej (1/8), bielej (1/8) a zelenej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi strihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Kendice sú zapísané v heraldickom registri Slovenskej republiky a boli vybrané aj na knižné publikovanie v IV: zväzku Heraldického registra Slovenskej republiky v roku 2003.

Patron kostola v Kendiciach sv. archanjel Michal

Svätý archanjel Michal

- patrón zlatníkov a kovorytcov
Význam mena: "Kto ako Boh?"
Sviatok: 29. september
O Archanjelovi Michalovi píše Starý Zákon ako o "jednom z prvých kniežat" nebeského vojska a ako osobitný ochranca a strážca Izraela. V knihe Zjavenia je hlavným bojovníkom v boji proti pekelným mocnostiam, kedy diabol (drak) bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním (Zjav. 12,7-9). Mnohé ranokresťanské spisy opisujú Michala ako anjela majestátneho vzhľadu a má taký silný vplyv, že svojím príhovorom môže zachrániť aj duše z pazúrov pekelných mocností.
V umení sa zobrazuje napr. ako zabíja draka - diabla. V stredoveku sa veľmi často zobrazoval ako váži duše pri Poslednom súde.

ZDROJ: - web -

prosím autora, ktorý sa spozná v tomto texte: „ak môžete, tak mi napíšte, aby som uviedla vaše iniciály k textu – ďakujem“  :-)
- netešilo by ma, ak by ma niekto pokladal za autorku tohto článku, lebo ňou nie som
- a bolo by to z mojej strany pokladané za omyl
- a nerada by som nosila nálepku za plagiátorstvo

spat - AKTUALITY

Aktualizované 27.04.2oo7

© SLÁVIK slavik@malby.sk 2oo6.

 
INDEX
PROFIL
PROFESIA
PORTFÓLIO
KONTAKT
AKTUALITY